Skip links

Mis on metsamajanduskava ja kellel seda vaja on?

Metsamajanduskava eesmärgiks on anda terviklik ülevaade metsavarudest ja kavandatavatest raietest sinu metsakinnistul. Eestis on metsamajanduskava koostamine kohustuslik igale eraisikule, kes omab üle kahe hektari suurust metsakinnistut. Plaan koostatakse kümneks aastaks ja on iga metsaomaniku jaoks dokument, mis aitab tagada metsa jätkusuutliku majandamise.

Metsamajanduskava pakub üksikasjalikku ülevaadet metsa praegusest seisundist, sealhulgas puuliikidest, vanusest ja tervisest. Samuti sisaldab väärtuslik metsa majandades säilitada selle ökoloogiline tasakaal ja optimeerida majanduslikku tulu.

Metsakorraldustöid metsamajanduskava koostamiseks võib teha ettevõttes ainult eriharidust ja tegevusluba omav isik.

Metsamajanduskava sisaldab:
  • Kinnistu andmeid
  • Metsakaardid koos tingmärkide seletustega
  • Metsamaa ja puistute üldiseloomustus
  • Kavandatud tööde nimekirjad
  • Puidukasutuse maht
  • Metsa kirjeldus ehk takseerkirjeldus eraldiste kaupa

Miks on metsamajanduskava oluline?

Majanduslik kasu

Annab sulle võimaluse paremini planeerida metsa kasutamist, et suurendada metsamaterjali kasumlikkust.

Riskide maandamine

Aitab määrata sinu metsa hävinemise riskitegurid (näiteks metsatulekahjud, puuhaigused ja puidukahjurid) ja välja töötada meetmed nende ennetamiseks ja leevendamiseks.

Jätkusuutlik majandamine ja ökoloogiline tasakaal

Edendab ökoloogilist tasakaalu, kaitstes elupaiku ja toetades mitmekesisust, ning on jätkusuutliku metsamajanduse alus, ühendades majanduslikud eesmärgid ökoloogilise vastutusega.

Küsi pakkumist