Skip links

Millal on õige aeg raie teostamiseks?

Millal on sinu mets küps ja mis on sinu metsa eesmärgid?

Raietööde planeerimine oma metsakinnistul on oluline otsus, mille puhul tuleb arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas metsaküpsust. Metsaküpsus viitab hetkele, mil puud on saavutanud oma optimaalse kasvu ja väärtuse, olles sobilikud majanduslikuks kasutamiseks. Õige aeg raietöödeks sõltub peamiselt puuliigist, metsa kasvutingimustest ja sinu eesmärkidest.

Levinumad puuliigid, nagu kask, mänd ja kuusk, saavutavad küpsuse eri vanuses. Näiteks kuused võivad küpseda 60-80 aasta vanuselt, samas kui männid saavutavad küpsuse veidi varem, umbes 50-70 aasta vanuselt. Kask, olles kiirema kasvuga, võib küpseda juba 40-60 aasta vanuselt. Metsaküpsuse määramisel on oluline arvestada ka puidukvaliteeti ja turunõudlust. Kvaliteetne tihke puit on tavaliselt väärtuslikum ja nõutum.

Metsa majandamise eesmärgid mängivad samuti suurt rolli. Kui eesmärk on puidu tootmine, on oluline raiuda metsa optimaalsel ajal, et maksimeerida tulu. Kui aga eesmärk on looduskaitseline või rekreatiivne, võib raiet edasi lükata, et säilitada metsa ökoloogiline väärtus ja bioloogiline mitmekesisus.

Samuti tuleb arvestada seadusandlikke nõudeid ja piiranguid, mis võivad mõjutada raiete planeerimist. Metsaseadused ja kohalikud määrused võivad sätestada kindlad reeglid raietegevuse osas, sealhulgas metsateatise esitamise nõuded ja piirangud raiete ulatusele. Metsaomanikul on oluline olla kursis kõigi kehtivate nõuetega, et tagada seaduslik ja jätkusuutlik metsamajandamine.

Millises arengufaasis on puude tootlikkus kõige suurem ja millist tüüpi metsamaterjali erinevad puuliigid annavad?

Mänd:

 • Noor mänd: Noores eas, umbes 20-40 aasta vanuselt, on männil kiire kasvutempo. Sellel perioodil on puit suhteliselt pehme ja elastne, sobides hästi paberitööstusele või lihtsamateks ehitusmaterjalideks.
 • Keskealine mänd: Umbes 40-80-aastaselt on männi puit tihedam ja tugevam. Selles staadiumis on männipuit väga hinnatud ehitusmaterjalina, seda kasutatakse näiteks karkasside, katusekonstruktsioonide ja põrandate ehituses.
 • Vana mänd: Üle 80-aastane mänd toodab tihedat ja kõva puitu, mida hinnatakse kvaliteetse mööbli ja spetsiaalsete puittoodete, nagu põrandalaudade ja siseviimistlusmaterjalide valmistamiseks.

Kuusk:

 • Noor kuusk: Noore kuuse puit on pehme ja kerge, sobides hästi paberitööstusele ja puitlaastplaatide tootmiseks.
 • Keskealine kuusk: 50-100 aasta vanuses on kuuse puit tugev ja vastupidav, muutes selle ideaalseks valikuks kõrgekvaliteediliste ehitusmaterjalide, nagu talad ja siseviimistlusmaterjalid, tootmiseks.
 • Vana kuusk: Vanemate kuuskede puit on tihe ja kõva, sobides eriti hästi kvaliteetse mööbli ja muusikainstrumentide, näiteks klaverite ja viiulite valmistamiseks.

Haab:

 • Noor haab: Haab kasvab kiiresti, jõudes küpsuseni umbes 30-50 aasta vanuselt. Noore haava puit on kerge ja pehme, sobides hästi tselluloosi ja paberitööstusele.
 • Keskealine ja vana haab: Haava puit ei muutu oluliselt tugevamaks ega tihedamaks vanusega, mistõttu selle kasutusala jääb enamasti piirduvaks paberitööstuse ja pakendimaterjalidega.

Kask:

 • Noor kask: Noore kase puit on kerge ja elastne, sobides hästi mööbli ja siseviimistlusmaterjalide tootmiseks.
 • Keskealine kask: 40-80-aastane kask toodab tihedat ja kõva puitu, mis on eriti hinnatud kõrgema kvaliteediga mööbli, põrandate ja spooni valmistamisel.
 • Vana kask: Vanemas eas kase puit muutub veelgi tihedamaks ja kõvemaks, sobides eriti hästi kvaliteetsete puittoodete mööbli valmistamiseks.

Mis juhtub kui sa ei väärinda oma metsa õigel ajal?

Metsa tervis ja ökosüsteem

 • Kahjurite ja haiguste riski suurenemine: Vanemad, tihedalt kasvanud metsad on altid kahjuritele ja haigustele. Puude tihedus loob soodsad tingimused kahjurite levikuks ja haiguste tekkeks, mis võivad kiiresti levida ja mõjutada suuri metsaosi.
 • Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine: Vanemates metsades, kus valitsevad küpsed ja vananevad puud, väheneb bioloogiline mitmekesisus. Noored, kiiresti kasvavad puud pakuvad rohkem elupaiku ja toitu paljudele liikidele, sealhulgas lindudele ja putukatele.
 • Puude tiheasustus ja konkurents: Kui metsa ei harvendata, tekib liigne konkurents valguse, vee ja toitainete pärast. See põhjustab puude nõrgenemist ja vähendab nende elujõulisust.

Majanduslikud kaotused

 • Puidu kvaliteedi langus: Kui metsa ei raiuta optimaalsel ajal, halveneb puidu kvaliteet. Paljud vanemad puud võivad olla kahjustatud või mädanenud, vähendades seeläbi nende majanduslikku väärtust.
 • Metsamaterjali väärtuse langus: Aja jooksul võib metsa majanduslik väärtus langeda, kuna ülekasvanud puudel on vähem nõudlust turul. See tähendab, et sina metsaomanikuna kaotad potentsiaalset tulu.
 • Metsamajandamise kulude suurenemine: Vanemates metsades on keerulisem ja kulukam teostada raiet ja muid majandamistegevusi. Puude tihedus ja raskemad töötingimused suurendavad samuti tööjõu- ja seadmekulusid.

Keskkonnamõjud

 • Mets ei seo ena piisavalt süsinikku: Nooremad metsad seovad süsinikku tõhusamalt kui vanemad. Seega kui metsa ei uuendata ega väärindata õigel ajal, väheneb selle võime süsinikku siduda.
 • Tuleohtu suurenemine: Vanemates, tihedates on tuleohtlikud, eriti kuivadel perioodidel. Metsa õigeaegne raiumine ja hooldamine aitab vähendada tuleohtu.

Kokkuvõtteks

Selleks, et tagada metsa tervis, säilitada ökosüsteemi mitmekesisus ja optimeerida majanduslikku väärtust on metsa õigeaegne väärindamine kriitilise tähtsusega. Õigeaegne metsa majandamine ja raiumine aitab vältida kahjurite ja haiguste levikut, mis on eriti levinud vanemates, tihedamates metsades. Lisaks aitab see säilitada bioloogilist mitmekesisust, pakkudes erinevaid elupaiku ja ressursse erinevatele liikidele.

Metsa tootlikkus ja puidu kvaliteet on samuti seotud metsa õigeaegse majandamisega. Nooremates metsades on puit sageli kvaliteetsem ja sobivam erinevateks kasutusviisideks, sealhulgas ehitusmaterjalideks ja mööbliks. Samas võivad vanemad puud toota kahjustatud või mädanenud puitu, mis vähendab nende majanduslikku väärtust.

Lisaks on oluline arvestada keskkonnamõjusid, sealhulgas metsa võimet siduda süsinikku. Nooremad metsad on tõhusamad süsiniku sidujad kui vanemad. Samuti vähendab metsa õigeaegne ja asjakohane majandamine tuleohtu, eriti kuivades tingimustes.

Seega, metsa väärindamine nõuab põhjalikke teadmisi ja hoolikat planeerimist, mis hõlmab arvestamist puuliikide, metsa arengujärgu, kohalike ökosüsteemide ja majanduslike eesmärkidega. Metsaomanike jaoks on oluline järgida jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtteid ja teha koostööd metsanduse spetsialistidega, et tagada metsa pikaajaline tervis ja produktiivsus.