Skip links

Mida tähendab oma metsa raieõiguse müümine?

Raieõiguse müük tähendab, et sina kui metsaomanik müüd õiguse raiuda metsamaterjali sinu konkreetsest metsakinnistult säilitades metsakinnistu omandiõiguse.

Raieõiguse müümine on nutikas viis saada tulu oma metsamaast, tagades samal ajal selle jätkusuutliku haldamise ja säilitamise. Sa ei pea ise muretsema metsa raiumise keerukuse ja kulude pärast, selle töö teevad sinu eest oma ala spetsialistid.

Õigesti majandatud mets aitab kaasa metsa tervise ja mitmekesisuse säilitamisele, mis on oluline nii keskkonna kui ka tulevaste põlvede jaoks. Müües oma metsa raieõigust, investeerid oma maa tulevikku.

Oma metsa raieõiguse müümine võib olla mõistlik valik mitmetel põhjustel.

Omand säilib

Raieõigust müües teenid tulu, samal ajal kui metsa all olev maa jääb endiselt sinu omandisse. See on lihtsaim ja efektiivseim viis metsa hooldamiseks ja uuendamiseks.

Jätkusuutlikkus

Õigesti majandatud metsamaa toodab tulu põlvest põlve.

Vähem vaeva, rohkem tulu

Raieõiguse ostja saab müüa metsamaterjali kõrgeima võimaliku hinnaga, tagades sulle, metsaomanikuna, parema tulu kui iseseisval majandamisel.

Kiire tehing

Peale kohapealset metsa ülevaatamist võtab lepingu sõlmimine 1-3 tööpäevaga.

Kuidas raieõiguse müük toimub?

Metsateatise esitamine

Esmalt esita Keskkonnaametile metsateatis. Esitada saad metsaportaalis või allkirjastatud blanketi saates.

Hinnas kokkuleppimine

Seejärel lepime kokku hinnas, mis on mõlemale poolele kasulik.

Koostöö algus ja kokkulepete sõlmimine

Lepime sinuga täpselt kokku millistel metsaeraldistel raie toimub.

Lepingu sõlmimine ja tasumine

Raieõiguse müük käib raieõiguse võõrandamise leping alusel. Peale selle allkirjastamist tasume sulle eelnevalt kokkulepitud summa.

Metsa hindamine

Meie ekspert käib sinu metsas kohapeal, hindab metsa tagavara ja selle väärtust ning määrab õiglase hinna.

Vastutus ja metsamajandamine

Raieõiguse ostjana võtame enda peale vastutuse kõigi järgnevate metsamajandamise protsesside eest, tagades jätkusuutliku ja vastutustundliku majandamise.

Korduma kippuvad küsimused

Metsateatis on metsaomanikult Keskkonnaametile esitatav dokument planeeritavast tööst metsas (raie, kultuurihooldus jne). Metsateatise esitamine ei tähenda, et pead antud töö teostama.

Metsaomanik või tema esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise:

 

 • kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie
 • metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta

Raieõiguse hind määratakse mitmete tegurite alusel, mille hulka kuuluvad metsa kvaliteet, raieliik, metsa seisund, turusituatsioon ja piirkondlikud eripärad.

 • Metsa kvaliteet sõltub puuliikide – diameetrist, tihedusest, kõverusest, vanusest, kõrgusest ja metsa üldisest sanitaarsest seisundist.
 • Hetke turusituatsioonist – kui nõudlus on suur ja puidu hind on kõrge, siis kajastub see ka raieõiguse hinnas.
 • Piirkondlikud erinevused: kaugus kokkuostupunktidest, maaviljakus ja boniteet (mida viljakam muld, seda kvaliteetsem puitmaterjal), metsa pinnas (näiteks liigniiske metsa majandamine on kulukam, sest väljaveoteid tuleb tugevdada raiejäätmetega ja raietöid saab teostada ainult külmunud pinnasega)
 • Ligipääs metsakinnistule- kui kinnistu juurde pääsemine eeldab keerukaid kooskõlastusi naaberkinnistu omanikega kajastub see raieõiguse hinnas.

Lepingus on üldiselt välja toodud, et ostjal on maksetähtaeg 7 päeva ja enne makse teostamist ei tohi raiet alustada. Raie- ja väljaveo tähtaeg on üldiselt aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Raieõiguse müügi puhul sõlmib ostja ja müüja lepingu, mis kaitseb mõlemat poolt. Lepingus on välja toodud müüja ja ostja info, objekti info (millistel eraldistel ja milline raie toimub), tingimused ning hind, millega müüja on nõus raie võõrandama. Ostja ei tohi ennem alustada raiet kui müüjale on tasutud vastavalt lepingule.

Lepingud on alati kahepoolsed ja nii müüjal kui ostjal on õigused ja kohustused. Kõik eritingimused milles kokku lepime märgime lepingu eritingimustesse. Eritingimused võivad olla näiteks valikulised raied teatud eraldistel või soovib metsaomanik, et talle toodaks metsast teatud kogus küttepuid koju.

Lepingus on välja toodud meiepoolsed tingimused ja kohustused pärast raie teostamist viia teed ja maa, mida kasutame samasse seisukorda nagu see oli enne meie kasutust.

Seadusega on välja toodud ka  järgnevad punktid, mida peab iga metsandusega tegelev ettevõte vältima:

 • Nende puude vigastamine metsamajanduse käigus, mis ei kuulu raiumisele.
 • On keelatud ohustada või oluliselt kahjustada metsa kui ökosüsteemi samuti metsa veerežiimi ja metsa pinnast sügavamalt kui 30 cm. (Erandiks on tehtud kändude juurimisel või maapinna ettevalmistusel liigniisketes kasvukohatüüpides)
 • Metsa uuendamisel ei tohi purustada pinnase pealmist kihti enam kui 50% uuendusala pindalast ning metsa raiel mitte üle 25% raielangi pindalast.
 • Raietööde käigus kahjustatud teed, sihid, kraavid, sillad ja truubid tuleb korrastada vähemalt ühe aasta jooksul pärast metsateatise kehtivuse lõppu raieeelsele tasemele.
 • Korrastustööd peavad tagama metsasihtidel liikumisvõimalused päästeteenistuse transpordivahenditele.
 • Metsamajandustööde teostamisel tuleb võimaluse korral vältida pärandkultuuri objektide kahjustamist.

Metsaomanikul on alati võimalik kaasa rääkida selles, mida ta soovib oma metsas raiuda või teha. Kui metsaomanikul on üldisemad soovid, siis meie saame alati üle vaadata, mis metsas toimub ning vajadusel koostada metsamajandamiskava, mida ja millal on vaja metsas teha arvestades metsaomaniku erisoove raietöödel.

 • Elupaikade identifitseerimine: Enne raietöide või metsa ülevaatamisel identifitseerime loomastiku elupaigad, sealhulgas pesitsus-, toitumis- ja liikumisalad. See võimaldab paremini mõista, kus loomad elutsevad ja millistes piirkondades tuleb olla ettevaatlik.
 • Ajastamine: Raietööde ajastamine on võtmetähtsusega. Väldime raietöid lindude pesitsus- või paljunemisperioodil, et mitte häirida loomade ja lindude tavapärast elurütmi.
 • Jälgimine ja järelevalve: Pidev jälgimine ja järelevalve raietööde ajal võimaldavad kiirelt reageerida võimalikele ohuolukordadele ja kohandada tegevusi vastavalt loomade liikumisele ja käitumisele.

Metsatöödejuht vastutab raietööde käigus ja pärast neid kogu töö kvaliteedi eest. Samuti kontrollib ta metsa täiust raietööde ajal ja pärast raiet harvendus- või aegjärgsete raiete korral. Peale tööde lõppu korraldame metsamaa ja väljaveoteede korrastamise, sealhulgas vajadusel rööbaste silumise ekskavaatoriga ning laoplatsi puhastamise okstest ja muust prahist.

Metsa taastamise ja uuenemise kohustus on kinnistuomanikul. Seadusest tulenev kohustus rakendada uuendamise meetmeid vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul pärast raiet. Mets peab olema uuenenud 5 aasta jooksul peale raieteostamist või metsa hävimist. Mets loetakse uuenenuks, kui varem metsata alal kasvab nüüd piisavalt suurte mõõtmetega ja sobiva liigiga puid, mis moodustavad uue metsapõlve.

• Kui metsa müüakse eraisikuna, on tegemist kasuga vara võõrandamisest.
• Kasu vara võõrandamisest on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe.
• Kasust saab maha arvata vara müügiga otseselt seotud kulud.
• Kasu kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga 20%.

Tuludeklaratsiooni esitamisel kehtivad järgmised soodustused:

• saadud tulust on võimalik maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud, kui tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
• kulud saab maha arvata kulu tegemise aasta tulust või kolmel järgneval aastal
• saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale aastale
• maksustamisperioodil saab täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot
• tulu saamise aastal saab tulust maha arvata ka müüdud osa soetamismaksumuse

Tee hinnapäring juba täna!

Võtame sinuga 1-2 tööpäeva jooksul ühendust